Emeğimizin görülmesini, hakkımızı istiyoruz.

Emeğimizin görülmesini, hakkımızı istiyoruz.

TTB basın toplantısı düzenleyerek, “Sağlıkta dönüşüm programı ile birlikte halkın sağlık hakkı, sağlık emekçilerinin de çalışma özlük hakları giderek gerilemiştir”uyarısında bulundu

Denizli Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Rıza Hakan Erbay, Denizli Diş Hekimleri Odası Başkanı Mehmet Eskicioğlu, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Başkanı Selçuk Göçmen, Denizli Aile Hekimleri Derneği Başkanı Bilge Karaomca Ök ve Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası Başkanı Erkan Kaygın ortak bir basın açıklaması yaparak, içinde bulundukları durumu ve isteklerini dile getirdiler. 

Konu hakkında yapılan açıklamada, “Sağlık sisteminin değişmesiyle halkımız nitelikli sağlık hakkına ulaşırken sorunlar yaşamakta, sistemden doğan sorunlar nedeniyle iş yükü artmakta olan hekimler, sağlık çalışanları sistemin olumsuzlukları ile çalışmak zorunda kalmaktadırlar.

Bu olumsuzlukların başında gelen sağlıkta şiddetin yaşanmadığı tek gün geçmemektedir. Güvenli işyerleri ve etkili bir şiddet yasası için ivedilikle bir karar alınmasını bekliyoruz. 

Hekimler, sağlık çalışanları şiddet ile karşı karşıya kalırken yetersiz istihdamın ve yoğun sağlık talebinin karşısında fiziken ve ruhen tükenmektedirler. Bir çok hekim, sağlık çalışanı bu süreçte emekliliğini istemekte, istifa etmektedir. Mesleğine yeni başlayacak olan arkadaşlarımız da yurtdışına çalışma olasılıklarını değerlendirmekte, ülkelerini terk etmektedirler.

Bu yoğun emeğin karşılığında hekimler, sağlık çalışanları insanca yaşanabilecek temel ücrete dahi erişememektedirler. Yoğun emek gerektiren bu çalışma düzeni ve ekonomik sorunlarımızla, bizler, artık sağlık veremez hale getirilen çalışma yaşamının sürdürülemez olduğunu ifade  etmek istiyoruz.

Koruyucu sağlık hizmetinin ne denli önemli olduğunu pandemi sürecinde yakıcı bir şekilde hep beraber tecrübe ettik. Halkın sağlık hakkı mutlaka öncelenmelidir. Sağlık çalışanlarının talepleri ile halkın sağlık hakkı talebi birbirinden ayrılamaz.

Bizler; sağlık emek meslek örgütleri bir mücadele programı başlatıyoruz.  Hekimlerin ve diş hekimlerinin gelirlerinde düzenleme içeren ama; onlar arasında dahi eşitsizlik yaratmayan ve tüm sağlık çalışanlarını kapsayan bir yasa tasarısın ivedilikle meclisimize getirilmesini bekliyoruz 

Tasarının mecliste getirilmemesi halinde 8 Şubat günü uyarı görevinde olacağımızı ve gerekirse de süresiz olarak göreve hazır bulunduğumuzu buradan kamuoyuna bildirmek istiyoruz. 

Pandemi dönemi bizlere sağlık sisteminde halkın sağlık hakkının, sağlık çalışanlarının sağlığının güvenliğinin önemle üzerinde durmamız gerektiğini gösterdi.” dediler. 

Türk Tabipler Birliği “Taleplerimiz” diyerek, şunları sıraladılar; 

•Ek göstergelerin 3600 den 7200 e kadar kademeli olarak yükseltilmesini

•Koruyucu sağlık hizmetlerinin öncenlendiği 1. Basamak sağlık hizmetlerinin oluşturulması ve ceza yönetmeliğinin iptal edilmesini

•Sağlıktaki personel sayısının kadrolu güvenceli istihdamla OECD ortalamasına çıkarılmasını

•Asistan hekimler başta olmak üzere uzun süreli ve angarya çalışmanın kaldırılmasını

•Emekliliğe yansıyan yoksulluk sınırı üzerinde temel ücretin tüm sağlık emekçilerine uygulanmasını,

•Üstüne eğitim durumu, hizmet yılı, mesleki risk gibi faktörlerle ücret skalasının belirlenmesi 

•Sağlık hizmetlerinde katkı, katılım payı, reçete ücreti gibi adlarla alınan ücretlerin iptal edilmesini

•Covid-19 başta olmak üzere meslek kaynaklı hastalıklara karşı bütüncül bir meslek hastalıkları yasası çıkarılmasını

•Etkin, caydırıcı bir sağlıkta şiddet yasası çıkarılması ve güvenli işyerleri planlanmasını.

•Özel sağlık kuruluşlarında ciro baskısına, taşeronlaştırmaya, güvencesiz çalışmaya son verilmesini.

•Sağlık hizmetlerinin bilime dayalı devam ettirilmesini istiyoruz”