Kulvar Gazetesi

Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut OĞUZ Velileri Uyardı

Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut OĞUZ Velileri Uyardı ve yasadışı eğitim faaliyeti gösteren yerlere itibar edilmemesi için uyarılarda bulundu

 Denizli  İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut OĞUZ Velileri Uyardı

 Denizli  İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut OĞUZ Velileri Uyardı ve yasadışı eğitim faaliyeti gösteren yerlere itibar edilmemesi için uyarılarda bulundu ve bir basın bildirisi yayınladı. OĞUZ açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Gerek Anayasamızda, gerek 1739 Sayıl Milli Eğitim Temel Kanununda gerekse 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununda, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin Devletin gözetim ve denetimi altında olduğu resmi; özel ve gönüllü her kuruluşun eğitimle ilgili faaliyetlerinin Millî Eğitimin amaçlarına uygunluğu bakımından, Millî Eğitim Bakanlığının denetimine tabi olduğu ifade edilmekte, Türk millî eğitiminin düzenlenmesinde esas olan amaç ve ilkeler, eğitim sisteminin genel yapısı, Devletin eğitim ve öğretim alanındaki görev ve sorumluluğu ile ilgili temel hükümler bir sistem bütünlüğü içinde açıklanmaktadır. 

Bu sistem bütünlüğü içinde; özel öğretim kurumları tarafından verilebilecek eğitim faaliyetleri ve kurum türleri belirlenmiş, gerçek ve tüzel kişiler tarafından Kanun kapsamında belirtilen faaliyetlerin yetkili makamlardan kurum açma izni alınmadan yapılamayacağı, her ne ad altında olursa olsun, eğitim ve öğretim sunmak amacıyla yürütülen faaliyetlerin Bakanlığın izin ve denetimine tabi olduğu ve yetkili makamlardan izin alarak bu faaliyetleri yürütenlerin, Kanunlarda öngörülen kurallara uymakla yükümlü oldukları hüküm altına alınmıştır.

Okullar ile özel öğretim kursları hariç olmak üzere, başka adlarla da olsa ilköğretim ve ortaöğretim örgün eğitim programlarının aynısı veya bir kısmını uygulayan ya da bu programlara yönelik deneme, seviye tespit sınavı gibi adlarla toplu sınav organizasyonları yapmak üzere faaliyet göstermek için yüz yüze veya uzaktan öğretim yöntemi ile özel öğretim kurumları veya yerlerinin açılamayacağı, işletilemeyeceği ve öğretim programları oluşturulamayacağı, Kanun kapsamındaki eğitim-öğretim faaliyetlerini yapan ancak Kanuna uygun olarak kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmeyen yerleri kuran veya işletenlere, brüt asgari ücretin 20 katı idari para cezası uygulanacağı ve bu yerlerin 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu hükümleri uyarınca valilikçe kapatılacağı, Kanun ve Yönetmeliklerle düzenlenmiştir.

Bu açıklamalar doğrultusunda, her türlü eğitim ve öğretim faaliyeti Millî Eğitim Bakanlığının iznine ve denetimine tabidir. Gerekli izinler alınmadan veya aldığı izin ve ruhsatla, çalışma konusu dışında faaliyet yürüten kişi veya kuruluşlar, yürüttükleri faaliyet nedeniyle kaçak iş yeri işletme suçunu işlemekte olup bu tür iş yerleri kapatılacak ve Kanunlarda öngörülen idari para cezaları uygulanacaktır. 

Bu anlamda; değerli anne, baba ve velilerimizin eğitim öğretim izni bulunmayan bu tür yerlere -ileride ortaya çıkabilecek bir takım mağduriyetlerin önüne geçebilmek adına- itibar etmemeleri gerekmektedir. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.